Monday, May 15, 2017

Thứ Hai 15 tháng Năm

Gioan 14 : 21-26 

 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy". Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?" Ðức Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.


  •  Lạy Chúa, con thường cảm thấy cuộc sống của mình không ra sao và không đi đến đâu. Con cảm ơn về món quà Thánh Thần Chúa, là Đấng ở bên con, bảo vệ con, an ủi và dạy cho con những cách yêu thương. "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đốt cháy trong con ngọn lửa tình yêu của Chúa." 

  • Tôi hình dung ra Chúa Cha và Chúa Con quyết định đến với tôi. Tại sao các Đấng lại làm việc này? Họ nghĩ và nói gì về tôi? Món quà nào họ lựa chọn cho tôi? Họ tìm thấy gì khi họ đến nơi? Tôi là trọng tâm của một tình yêu tuyệt vời.

Image result for gift of Spirit of God pictures

No comments:

Post a Comment