Thursday, June 15, 2017

Thứ Năm 15 tháng Sáu

Mátthêu 5:20-26 

 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.


  • Các tiêu chuẩn hoạt động trong nước thiên đàng thật là cao! Đức Giêsu không bỏ những giảng dạy trong Cựu Ước nhưng Người đi đến gốc rễ của sự vật. Chúng ta có thể tự mãn và hài lòng với các hành vi tốt thông thường của mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu nói với chúng ta,  "Nhưng về sự tức giận của anh em? Thế còn anh em chửi mắng, xúc phạm đến ai đó? Anh em có coi thường ai chưa?  " 

  • Các sự kiện dường như ít có ý nghĩa khi chúng xảy ra có thể là hạt giống của một cái gì đó rất quan trọng sau này. Chúng có thể dẫn đến sự thay đổi, điều chỉnh, và bước ngoặt trong cuộc sống. Những khoảnh khắc quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi những gì dường như nhỏ nhặt. Chúng ta cầu nguyện để xem nơi mà Thiên Chúa có thể dẫn dắt chúng ta trong những điều nhỏ nhặt. 

Image result for Matthew 5:20-26 pictures

No comments:

Post a Comment