Saturday, July 15, 2017

Thứ Bảy 15 tháng Bảy

 Mátthêu 10:24-33 

"Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà. "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.


  • Sự chăm sóc chu đáo của Thiên Chúa Cha mở rộng cho ngay cả những con chim sẻ, và chúng ta còn quí giá hơn những con chim sẻ rất nhiều. Lạy Chúa Cha, Cha đã tạo ra con - trong hình ảnh và giống Cha; mỗi sợi tóc trên đầu của con Cha đã đếm. Cha biết tất cả mối quan tâm của con và dồng hành cùng con trên tất cả hành trình của cuộc sống. Xin giúp con nâng cao nhận thức về sự hiện diện hỗ trợ của Cha.

  • Thông điệp cơ bản của những câu nói khác nhau này của Đức Giêsu là sự khích lệ. Khi sự kiện đi ngược lại với chúng ta, chúng ta đang duy trì niềm tin, tin tưởng vào sự chăm sóc của Thiên Chúa. Chúng ta không phải lùi bước khi đối điện với sự chống đối. Chúng ta đọc thấy ở đây nói đến chủ quyền của Thiên Chúa khắp nơi trên mọi sáng tạo.  Vì vậy, bất cứ điều gì xảy ra, tôi không phải sợ. Tất cả sẽ tốt lành cho tôi.

Image result for Matthew 10 : 24-33 pictures


No comments:

Post a Comment