Monday, July 17, 2017

Thứ Hai 17 tháng Bảy

 Mátthêu 10:34-42, 11:1 

 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. "Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu". Khi Ðức Giêsu truyền dạy cho hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị.


  • Tôi cầu nguyện rằng Đức Giêsu sẽ cho tôi sự can đảm tôi cần để chịu đựng với Người bất chấp mọi mất mát mà tôi ôm giữ thân yêu. Trong khi Đức Giêsu cảnh báo chúng ta về cái giá phải trả khi làm môn đệ, Người cũng hứa rằng ngay cả những nỗ lực nho nhỏ mà chúng ta làm khi theo Người sẽ có phần thưởng của chúng. Người biết yếu điểm của tôi, vì vậy Người yêu cầu tôi hãy đi bằng những bước của em bé - ngay cả việc cho ai đó một chén nước lã.   

  • Không phải lạ sao khi chúng ta cứu lấy mạng sống của mình bằng cách mất đi nó? chỉ khi năng lực đi sâu vào lợi ích cho người khác, thay vì chỉ cho lợi ích của chúng ta, thì chúng ta có thể củng cố và duy trì cuộc sống của mình. 

Image result for it  will be rewarded pictures

No comments:

Post a Comment