Wednesday, July 12, 2017

Thứ Tư 12 tháng Bảy

 Mátthêu 10:1-7 

Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: "Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần.


  • Đức Giêsu sai môn đệ của Người với sự hướng dẫn rõ ràng để "rao giảng tin mừng" về Nước Trời. Người sai họ đi vào một sứ mệnh giảng dạy và chữa bệnh để công bố sứ điệp tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho những người có nhu cầu nghe nó nhiều nhất. Xin giúp con, lay Chúa, hiểu rõ đức tin của mình mang một chiều kích truyền giáo như thế nào?

  •  Làm thế nào tôi có thể mang lại triều đại của Thiên Chúa sống động trong thế giới ngày nay ? Ở những nơi mà sự dữ thống trị một cách dễ dàng, triều đại Thiên Chúa đến qua mỗi người như các tông đồ và tôi. Tôi cầu nguyện cho mình có thể chấp nhận Đức Giêsu chân thành ngự trị trong tôi. 

Related image

No comments:

Post a Comment